Zapytania ofertowe

 OGŁOSZENIE


Unieważnia się ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14 lutego 2023r.

w zakresie dostawy mięsa i wędliny z powodu braku ofert.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY


 

ISTOTNE ZMIANY DO ZAPYTANIA  OFERTOWEGO Z DNIA 14.02.2023 ROKU. 

 

W związku z niewielkim  zainteresowaniem  Oferentów  przedłuża się termin składania „Ofert na dostawę artykułów  spożywczych  na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu” do dnia 23.02.2023 roku do godz. 10.00

 

Ponadto dopisuje się:

 pkt 7 do Umowy o następującej treści:

 

Ceny jednostkowe produktów wymienionych w formularzach asortymentowo- cenowych mogą ulec zmianie z powodu okoliczności spowodowanych zmianą koniunktury na rynku artykułów żywnościowych. Zmiany te mogą być dokonywane nie częściej niż raz na kwartał
 i nie mogą przekraczać wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS za kwartał poprzedzający datę podwyżki, zaś potrzeba jego dokonania winna być przez Wykonawcę uzasadniona na piśmie.

 

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na adres:sp9zywiec@poczta.onet.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu ul. Dworcowa 26  do dnia 23.02.2023 r. do godziny 10.00 z dopiskiem:

„Oferta na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu".

·                      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

·                      Rozstrzygnęcie nastąpi 23.02.2023 o godz. 13.00

·       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

·           W toku  badania  i  oceny ofert  Zamawiający  może żądać od  oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

·           W siedzibie wyłonionego Wykonawcy będą dokonywane zakupy, z którym zostanie spisana umowa

 

 

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu zaprasza do składania ofert na: " Zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu w roku 2023".

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dostawę w ramach następujących części umieszczonych w poszczególnych załącznikach - formularzach cenowych:

 

1. Pieczywo i artykuły cukiernicze

2. Artykuły ogólnospożywcze

3. Nabiał

4. Mięso i wędliny

5. Mrożonki

6. Warzywa i owoce

7. Jajka

 

Proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym oraz pozostałymi dokumentami do pobrania.

 

 

ZAŁĄCZNIKI: