Status prawny

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),

  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu szkoły,
  • Zarządzeń Kuratora,
  • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
  • Ramowego planu pracy szkoły,
  • Planu rozwoju Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu,
  • Regulaminów wewnętrznych.

 

Organem prowadzącym jest miasto gmina Żywiec.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.