Sposoby załatwiania spraw

Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 15.

 

 • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
 • Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową lub mailową.
 • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
 • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

 

 

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Dane podlegające ochronie:

 • dane osobowe pracowników zatrudnionych w szkole
 • dane osobowe uczniów i ich rodziców
 • wynagrodzenia pracowników
 • opinie/informacje Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych
 • dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza - udostępniana organowi kontrolującemu
  i nadzorującemu szkołę

Procedura skarg i zażaleń - zawiera szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu załatwiania spraw.