Przedmiot działalności

 Przedmiot działania i kompetencje

 1. Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.
 2. Przedmiotem działania szkoły jest:
  a) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
  b) przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  c) zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  d) realizację przyjętego szkolnego zestawu programów 
 3. Szkołą kieruje dyrektor.
 4. Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Żywiec z dotacji celowej budżetu państwa
 5. Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.


 

Szczegółowy opis działań i kompetencji znajduje się w Statucie Szkoły.