Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Komunikaty z dnia 01 październik 2020 23:02:07

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE POWOŁANIA

KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

 

Zarządzenie nr 7/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu

z dnia 30 września 2020r.

 

w sprawie: powołania Koordynatora do Spraw Dostępności

w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu.

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 gudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Wyznaczam Koordynatora do Spraw Dostępności w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II

w Żywcu w osobie: Pani Czesławy Okrzesik nr Tel.: 667 450 422, adres email: sp9zywiec@poczta.onet.pl

§ 2.

 

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

 

1. wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę,

2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3. monitorowanie działalności Szkoły w sprawach objętych zakresem dostępności określonych ustawą przywołaną na wstępie Zarządzenia.

 

§ 3.

 

Zobowiązuje się nauczycieli i pracowników Szkoły do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia w zakresie realizacji zadań ustawowych.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2020r.