Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu RODO z dnia 28 listopad 2023 00:00:39

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W ŻYWCU

 

Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Dworcowa 26 34-300 Żywiec Tel. 33 475 68 69 lub 667 450 422 reprezentowana przez Dyrektora Pana Artura Szopę.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Niemiec , dane kontaktowe: ochronadanychosobowych@zywiec.pl
 3. Przetwarzanie w tutejszej szkole odbywa się:

a)                  na mocy przepisu prawa,

b)                 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub strony,

c)                  na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

 1. Dane pozyskane są bezpośrednio od osób, których danych dotyczą oraz z rejestrów państwowych.
 2. Nie przewiduje się zamiaru przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe pozyskane na mocy przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z KPA, dane osobowe pozyskane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub strony będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, dane osobowe pozyskane na podstawie zgody osoby której dane dotyczą przechowywane będą do czasu realizacji interesu prawnego Urzędu lub wycofania zgody.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
 5. Posiada Pani/Pan prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli nie jest to sprzeczne z realizacja obowiązków ustawowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl)., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań
 8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W ŻYWCU

 

Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkołą Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła w Żywcu, ul. Dworcowa 26, 34-300 Żywiec reprezentowaną przez Dyrektora Pana Artura Szopę.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Niemiec, dane kontaktowe: ochronadanychosobowych@zywiec.pl
 3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia na terenie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu.
 4. Przetwarzanie w tutejszej szkole odbywa się na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59.
 5. Dane pozyskane są bezpośrednio od osób, których danych dotyczą (zarejestrowane za pomocą kamer).
 6. Nie przewiduje się zamiaru przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe pozyskane za pomocą monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli nie jest to sprzeczne z realizacja obowiązków ustawowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl)., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 12. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy, że:

1.   Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu ul. Dworcowa 26,  reprezentowana przez Dyrektora Pana Artura Szopę.

2.   W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych podmiotu e-mailem: ochronadanychosobowych@zywiec.pl;

3.   Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem <https://www.facebook.com/sp9zywiec>, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.

4.   Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji, promocji oraz dbanie o wizerunek Administratora.

5.  Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).

6.   Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

7.   Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8.   Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

9.   Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

1.   Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

2.   Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

3.   Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

•    posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;

•    zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;

•    zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;

•    zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

4.   Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

•     posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;

•     zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

5.   Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

6.   Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

7.   Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: <https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>.