Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Dokumenty do pobrania z dnia 31 marzec 2015 18:42:02

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu, dla której organem prowadzącym jest miasto Żywiec.

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7)

 

1.      W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej biorą udział dzieci urodzone w 2009r. i w drugim półroczu 2008r. oraz dzieci starsze korzystające w ubiegłym roku z odroczenia z obowiązku szkolnego.

2.      Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych; kandydaci ci nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Zgłoszenia należy składać na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu od 1 kwietnia 2015r. do 30 kwietnia 2015r. w sekretariacie szkoły. Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

3.      W przypadku gdy po zakwalifikowaniu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, może przyjąć kandydatów zamieszkałych poza jej obwodem, ale na terenie gminy Żywiec, na podstawie pisemnego zgłoszenia/wniosku rodziców/ opiekunów prawnych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Zgłoszenie/ wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły od 1 maja 2015r. do 31 maja 2015r. Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

4.      W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę następujące kryteria:

a)      Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego znajdującego się w Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu  - 5 pkt,

b)      Dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu – 5 pkt,

c)      Dziecko, dla którego Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu jest najbliższa miejsca pracy jednego z rodziców – 3 pkt,

d)      Dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) – 3 pkt,

e)      Dziecko wychowywane przez jednego z rodziców – 3 pkt.

5.      Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

6.      Kandydaci, którzy zamieszkują poza gminą Żywiec mogą być przyjęci, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dzieci z obwodu szkoły i zamieszkałych w gminie Żywiec, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice/ opiekunowie prawni składają zgłoszenie/wniosek do sekretariatu szkoły od 1 lipca do 31 lipca 2015r.  Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły. Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone według w/w kryteriów.

7.      O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana do końca marca każdego roku przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Z obrad komisji rekrutacyjnej każdorazowo sporządzany jest protokół postępowania rekrutacyjnego.

8.      Lista uczniów przyjętych do szkoły oraz ilość wolnych miejsc jest ogłaszana przez Komisję Rekrutacyjną na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu w terminach:

-  20 czerwca 2015r.

 W  razie wolnych miejsc, dodatkowa rekrutacja odbędzie się w sierpniu a wyniki będą ogłoszone

-  20 sierpnia 2015r.

9.      Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia odwołania. Tryb odwoławczy zawarty jest w art. 20zc ust 6-9 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami.

10.  Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły.