Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Rejestry, ewidencje i archiwa z dnia 18 sierpień 2014 15:13:32

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 

- Ewidencja uczniów,

- Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE,

- Rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz wydanych duplikatów,

- Rejestr wydanych kart rowerowych,

- Rejestr wydawanych upoważnień,

- Ewidencja akt osobowych pracowników,

- Ksiega kontroli zewnetrzynych,

- Księga protokołów R.P.,

- Ksiega arkuszy ocen,

- Księgi inwentarzowe,- Księga druków ścisłego zarachowania,
- Rejestr wypadków uczniów i pracowników,

- Rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli,

- Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

- Archiwum dokumentacji szkoły.

_ Rejestr skarg i wniosków

 

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.