Ochrona danych osobowych

    

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 im. Jana Pawła II W ŻYWCU

 

Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II w Żywcu ul. Dworcowa 26, tel. 334756869 reprezentowana przez Pana Artura Szopę  - dyrektora szkoły, z-cę mgr Sylwię Klimek-Gizicką.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Niemiec, kontakt ochronadanychosobowych@zywiec.pl
 3. Przetwarzanie w tutejszej szkole odbywa się:

a)           na mocy przepisu prawa,

b)           na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub strony,

c)            na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

 1. Dane pozyskane są bezpośrednio od osób, których danych dotyczą oraz
  z rejestrów państwowych.
 2. Nie przewiduje się zamiaru przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe pozyskane na mocy przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z KPA, dane osobowe pozyskane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub strony będą przechowywane zgodnie
  z przepisami prawa, dane osobowe pozyskane na podstawie zgody osoby której dane dotyczą przechowywane będą do czasu realizacji interesu prawnego Urzędu lub wycofania zgody.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
 5. Posiada Pani/Pan prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli nie jest to sprzeczne z realizacja obowiązków ustawowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań.
 8. Pani/Pana dane mogą być w określonych warunkach przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

   

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE NR 9

 

 

 

Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

1.     Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu ,ul. Dworcowa 26 reprezentowana przez dyrektora Pana mgr Artura Szopę oraz z-cę dyrektora Panią mgr Sylwię Klimek -Gizicką.

2.     Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Niemiec, dane kontaktowe:

ochronadanychosobowych@zywiec.pl   

 

3.     Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia na terenie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu.

4.     Przetwarzanie w tutejszej szkole odbywa się na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59.

5.     Dane pozyskane są bezpośrednio od osób, których danych dotyczą (zarejestrowane za pomocą kamer).

6.     Nie przewiduje się zamiaru przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7.     Dane osobowe pozyskane za pomocą monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

8.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

9.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.

10.  Posiada Pani/Pan prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli nie jest to sprzeczne z realizacja obowiązków ustawowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa.

11.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;