Dostęp do informacji publicznych

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Szkołę Podstawową nr 9 im Jana Pawła II w Żywcu określają w szczególności następujące przepisy:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 - w skrócie u.d.i.p.) oraz ustawy szczególne, w tym m. in.:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., poz. 329 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 557 z 1997 r. zm.),
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. , nr 101, poz. 926),

Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych.

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ


PROCEDURA OBSŁUGI WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, CYFROWEJ ORAZ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W ŻYWCU