Deklaracja dostępności

  

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl/ 

 

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu

ul. Dworcowa 26

34-300 Żywiec 

tel./fax: 33 475 68 69

 

 

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu: http://www.bip.sp9zywiec.edu.pl/strona-glowna

 

Data publikacji strony  internetowej 15.12.2008 : BIP 01.08.2014

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 25.02.2021

 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1.zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w  całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane 

do realizacji zadań bieżących,

2.zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

3.filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,

4.zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

5.dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE-UŁATWIENIA  NA  STRONIE INTERNETOWEJ

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

-podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),

-możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie,

-skala szarości,

-wysoki kontrast,

-jasne tło,

-podświetlane linki,

-czytelna czcionka,

-mapa strony – w prawym dolnym rogu,

-na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,

-widoczny pasek zakładek ułatwia poruszanie się po witrynie.

 

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia 24.03.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

KONTAKT I INFORMACJE  ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Koordynator - mgr Czesława Okrzesik  (sp9zywiec@poczta.onet.pl) tel. 667 450 422

lub 33 475 68 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

 

Każdy ma prawo:

-zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-zgłosić żądanie  zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-wnioskować o udostępnienie niedostępnej  informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

-dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

-wskazanie strony  lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

-wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia 

w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie, zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia, o czym podmiot publiczny informuje wnoszącego żądanie

 

 

SKARGI I ODWOŁANIA

Nie dotrzymanie w/w terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Biuro Rzecznika Spraw Obywatelskich Al. Solidarności 77, 00-950 Warszawa

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl 

tel.: (22) 55 17 700

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W ŻYWCU

 

 

Dla klientów dostępne są trzy wejścia:

1.Wejście główne, znajdujące się od ulicy Objazdowej z poręczą, bez podjazdu.

2.Wejście boczne, znajdujące się od ulicy Dworcowej z poręczą z podjazdem (zamontowane szyny).

Oba wejścia połączone są jednym holem, gdzie zamontowany jest dzwonek oraz video-domofon, który obsługuje pracownik szkoły. 

3.Wejście z boku, tzw. „nowy budynek”, od ulicy Objazdowej posiada poręcz.

 

 

Dla korzystających z sali gimnastycznej są udostępniane w miarę potrzeby dwa wejścia od ul.Dworcowej, posiadające poręcz oraz podjazd ułatwiający poruszanie się na wózku inwalidzkim.

 

Szkoła nie posiada z żadnym z wejść  automatycznie otwieranych drzwi. Wejście główne jest monitorowane. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

 

Dostępność korytarzy, schodów, wind i sanitariatów

-w szkole są dwie toalety dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (parter i II piętro),

-przy wszystkich zejściach/wejściach wewnątrz budynku zamontowane są poręcze,

-korytarze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

-szkoła posiada windę (platforma do przewozu osób niepełnosprawnych).

W placówce nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących lub niedowidzących. Dostępność zapewniona jest poprzez pomoc pracownika szkoły, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (tel. 667 450 422 lub 33 475 68 69).

 

 

Informacja  o miejscu i sposobu korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Szkoła nie posiada miejsc parkingowych  dla osób niepełnosprawnych, jednakże posiadamy wygodny parking usytuowany koło szkoły wzdłuż chodnika.